Statut

STATUTUL SOCIETATII ROMANE DE ENDOSCOPIE DIGESTIVA

Actualizat in septembrie 2015

 

Acest statut reglementeaza organizarea si functionarea Societatii Romane de Endoscopie Digestiva infiintata in anul 1994.

CAPITOLUL I

DATE GENERALE

 

1. Numele societatii este SOCIETATEA ROMANA DE ENDOSCOPIE DIGESTIVA (SRED). Inregistrarea societatii este in Romania.

2. Societatea Romana de Endoscopie Digestiva (SRED) este organizatie autonoma profesional – stiintifica reunind medicii specialisti interesati de endoscopia digestiva si medicii rezidenti in gastroenterologie.

3. Societatea Romana de Endoscopie Digestiva prezinta autonomie structurala, functionala si economica.

 

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBICTIVELE GENERALE ALE SRED

 

4. Scopul si obiectivele generale ale societatii sunt:

a.         Sa promoveze endoscopia digestiva diagnostica si interventionala in Romania, sa actioneze pentru mentinerea prestigiului acesteia, cat si pentru interesele membrilor SRED.

b.        Sa organizeze intalniri periodice ale membrilor SRED in cadrul simpozioanelor anuale si congreselor.

c.         Sa initieze si sa organizeze studii multicentrice pentru evaluarea epidemiologica a afectiunilor digestive in Romania.

d.        Sa propuna Ministerului Sanatatii sistemul de organizare si conditiile de acreditare ale unitatilor de endoscopie digestiva precum si programele nationale de dezvoltare a endoscopiei in Romania.

e.         Sa propuna Colegiului Medicilor din Romania si Ministerului Sanatatii sistemul de organizare a competentei si conditiile de obtinere a dreptului de practica in endoscopia digestiva.

f.         SRED stabileste in conformitate cu programul Ministerului Sanatatii necesarul de aparatura endoscopica si repartitia teritoriala a ei.

g.         SRED propune si negociaza cu Colegiul Medicilor din Romania si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate conditiile de efectuare a endoscopiei digestive precum si costurile prestatiilor specifice diagnostice sau terapeutice.

h.        SRED actioneaza pentru stimularea interesului privind cercetarea stiintifica a medicilor tineri prin realizarea de concursuri dotate cu premii din fondul societatii cu ocazia manifestarilor anuale, precum si acordarea de burse pentru specializare si perfectionare in strainatate.

i.          SRED actioneaza pentru aderarea la organismele similare internationale si dezvoltarea colaborarii cu acestea, prin participarea la manifestari stiintifice si organizarea de schimburi de experienta.

j.          SRED se va implica activ in educatia medicala de specialitate a tuturor membrilor sai, pe toate canalele disponibile: internet, publicatii scrise, etc.

 

CAPITOLUL III

MEMBRI SOCIETATII ROMANE DE ENDOSCOPIE

 

5. Membri SRED sunt medici specialisti si rezidenti in specialitatea gastroenterologie, medicina interna, chirurgie generala si alte specialitati cu un interes deosebit in studiul endoscopiei digestive. Pot fi membri SRED persoane juridice ce desfasoara activitate in sfera endoscopiei digestive

6. Toti membrii vor achita o taxa anuala, a carei valoare va fi stabilita anual de catre Consiliul Director.

7. Modalitatile si conditiile de a deveni membru al SRED: persoanele care doresc sa devina membri ai SRED trebuie sa completeze un formular tip. Formularul de inscriere impreuna cu o copie a actului de identitate se trimit la Secretariatul SRED, iar decizia de inscriere in societate se discuta in cadrul sedintelor Consiliului Director.

 

CAPITOLUL IV

DREPTURILE MEMBRILOR SOCIETATII ROMANE DE ENDOSCOPIE DIGESTIVA

 

8. Drepturile membrilor sunt urmatoarele:

a.         Dreptul de a fi ales in Consiliul Director SRED, cu respectarea conditiilor de eligibilitate stabilite de Adunarea Generala.

b.        Participarea la alegerea Consiliului Director.

c.         Participarea la sesiunile, simpozioanele si congresele organizate de SRED, participarea facandu-se cu taxa redusa.

d.        Dreptul de a primi gratuit informarile periodice editate de SRED, atat cele din mediul virtual (internet) cat si cele tiparite.

e.         Membrii SRED beneficiaza de accesul prioritar pentru bursele Societatii Europene de Endoscopie.

f.          Membrii SRED pot face propuneri privind tematica manifestarilor si locul de desfasurare.

g.         Membrii SRED pot face propuneri privind imbunatatirea activitatii SRED.

 

CAPITOLUL V

INDATORIRILE MEMBRILOR SOCIETATII ROMANE DE ENDOSCOPIE DIGESTIVA

 

9. Indatoririle membrilor sunt urmatoarele:

a.               Membrii au datoria de a achita regulat cotizatia anuala stabilita de Consiliul Director al Societatii, de a respecta statutul si prevederile legale in vigoare si de a participa activ la manifestarile stiintifice ale SRED.

b.              Membrii SRED participa la simpozioanele si congresele nationale pentru mentinerea standardului de pregatire.

c.              Membrii SRED militeaza pentru mentinerea prestigiului societatii si participa la realizarea scopului si obiectivelor societatii.

 

10. Calitatea de membru inceteaza in unul din urmatoarele cazuri:

– retragere la cerere (cerere scrisa in cazul persoanelor fizice sau decizie a organului de conducere in cazul persoanelor juridice);

– excludere, la propunerea  Consiliului Director si aprobata de Adunarea Generala in cazul incalcarilor dispozitiilor Statutului sau ale legii;

– deces (in cazul persoanelor fizice, membre SRED) sau incetarea personalitatii juridice (in cazul persoanelor juridice membre SRED). Decesul reprezentantului unei persoane juridice, membra a SRED, nu atrage incetarea calitatii de membru. In acest caz, persoana juridica, membra a Societatii, va numi o noua persoana care sa o reprezinte in organele de conducere, administrare si control ale Societatii;

– incalcarea grava a regulilor, principiilor sau practicilor SRED sau din alte motive severe

– alte cazuri prevazute de lege;

 1. Suspendarea calitatii de membru

In cazul in care un membru nu isi indeplineste, pana la data la care se tine Adunarea Generala, obligatia de a achita cotizatia anuala de membru, calitatea acestuia de membru, precum si toate drepturile aferente, vor fi suspendate de drept, fara punere in intarziere si fara nici o alta formalitate prealabila. Masura suspendarii va fi ridicata de indata ce membrul va fi achitat integral sumele datorate, toate drepturile urmand a-i fi restabilite cu efect imediat, cu exceptia dreptului de vot. Astfel, in cazul in care orice membru nu achita integral sumele datorate SRED pana cel tarziu la data la care se intruneste adunarea generala a SRED, acesta nu va putea exercita dreptul de vot pe durata anului calendaristic respectiv, indiferent de chestiunea supusa votului.

CAPITOLUL VI

ORGANIZAREA SOCIETATII ROMANE DE ENDOSCOPIE DIGESTIVA

 

Adunarea Generala

12. Adunarea Generala este organul de conducere alcatuita din totalitatea asociatilor. Conducerea Adunarii Generale este preluata de Presedintele Consiliului Director.

13. Adunarea Generala este convocata cel putin o data pe an, sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Consiliului Director, la o data si un loc comunicate de acesta, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea Adunarii Generale.

14. In notificarea privind Adunarea Generala se va specifica locul si data sedintei si ordinea de zi  propusa. Orice probleme neincluse pe ordinea de zi vor fi discutate in Adunarea Generala numai cu acordul membrilor.

15. Convocarea va putea fi transmisa si prin intermediul postei electronice, la adresa email indicata prin formularul tip de inscriere, sau comunicata in orice alta modalitate de catre membru.

16. Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Societatii;

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

Alegerea si revocarea Cenzorului sau, dupa caz, a membrilor Comisiei de Cenzori;

Infiintarea de filiale si/sau sucursale;

Modificarea actului constitutiv si al statului;

Dizolvarea si lichidarea Societatii, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

Excluderea membrilor ce nu achita taxa anuala sau se fac raspunzatori de alte abateri grave;

Alegerea Consiliului Director prin votul membrilor cu drept de vot;

Este informata despre activitatea Consiliului Director;

Orice alte atributii prevazute de lege.

 1. Solicitarile privind agenda Adunarii Generale trebuie trimise secretariatului cu cel putin o luna inainte de convocarea Adunarii Generale.
 2. AdunareaGenerala se intruneste in mod valabil daca la prima convocare participa cel putin jumatate din membrii asociati. Hotararile vor fi adoptate cu votul a 50% plus 1.
 3. In cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul necesar, in cadrul celei de-a doua intalniri se vor putea adopta hotarari cu votul majoritatii, oricare va fi numarul celor prezenti. In cazul egalitatii de voturi, primeaza votul membrilor consiliului director.
 4. Deciziile luate vor fi inregistrate intr-un proces–verbal intocmit cu aceasta ocazie de catre un secretar de sedinta, numit de Presedinte, semnat de catre Presedintele Sedintei si de catre secretar.
 5. Hotararile Adunarii Generale vor fi semnate de catre Presedintele Sedintei si de catre Secretar iar in cuprinsul acestora se va face mentiune despre convocare, cvorum si votul exprimat de membri.
 6. Votul membrilor poate fi in mod valabil exprimat si prin corespondenta.

Consiliul Director

 1. Organul de administrare al SRED este Consiliul Director. Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive inclusiv persoane care nu au calitatea de membru, sa exercite oricare din competentele acestuia.
 2. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale si poate fi constituit si din persoane din afara Societatii, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.
 3. Consiliul Director este ales o data la doi ani in cadrul Adunarii Generale. Din Consiliul Director poate face parte oricare membru al SRED care indeplineste conditiile minime de eligibilitate stabilite de Adunarea generala a SRED.
 4. Consiliul director are 11 membri. Mandatul membrilor Consiliului Director este pe o perioada de 2 ani, cu exceptia trezorierului al carui mandat se intinde pe o perioada de 6 ani.
 5. Consiliu Director este compus din:
 6. Presedinte executiv (Presedinte)
 7. Presedinte ales (Presedinte viitor, Future President) – consilier
 8. Fost Presedinte (Past President) – consilier
 9. Secretar
 10. Trezorier
 11. Consilieri: 6 membri
 12. Mandatul Presedintelui executiv este pentru 2 ani. Presedintele Ales devine automat Presedinte Executiv dupa incetarea mandatului Presedintelui executiv, Presedintele executiv devine Fost Presedinte, iar Fostul Presedinte devine automat Consilier.
 13. Secretarul este numit de Presedintele executiv, dintre consilieri.
 14. In caz de deces sau demisie a oricaruia dintre membrii Consiliului Director, Adunarea Generala va numi persoana care sa il inlocuiasca, temporar sau definitiv, in functie de circumstante.
 15. Numirea, inlocuirea, revocarea membrilor Consiliului Director vor fi hotarate prin Decizia Adunarii Generale in conformitate cu legea romana si cu prevederile Statutului.
 16. Orice membru al consiliului director poate fi revocat de catre Adunarea Generala, care numeste, prin aceeasi decizie, in locul celui revocat o alta persoana.
 17. Nu poate fi membru al Consiliului Director orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca Socitatea are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
 18. Consiliul director se intruneste de cel putin 2 ori pe an. Membrii pot fi exclusi daca absenteaza consecutiv la 3 intalniri. Consiliul poate programa grupuri de lucru pentru obiective specifice.
 19. In exercitarea competentei sale, Consiliul Directorare urmatoarele atributii:

Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si programelor societatii;

Incheie acte juridice in numele si pe seama Societatii;

Aproba organigrama si politica de personal ale Societatii, daca prin statut nu se prevede altfel;

Dispune suspendarea calitatii de membru in situatia neachitarii cotizatiei anuale de membru;

Indeplineste orice alte atributii prevazute de statut.

In scopul indeplinirii atributiilor sale, Consiliul Director poate elabora un regulament propriu de functionare

Stabilirea cuantumului contributiei anuale datorate de membri.

 1. Indatoriri specifice ale Presedintelui:

conducerea Adunarii Generale;

pregatirea programului pentru intalnirea Adunarii Generale;

supervizarea proiectelor in derulare aprobate de Adunarea Generala;

informarea Adunarii Generale despre proiectele propuse, despre activitatea curenta si obiectivele viitoare;

intocmirea raportului financiar anual;

contactarea companiilor farmaceutice pentru cooperare si sprijin;

 1. Consiliul Directorpoate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt straine de Societate, pentru a exercita atributiile.
 2. Reuniunile Consiliului Director au ca obiect analiza activitatii curente a Societatii, in timpul scurs intre reuniunile Adunarii Generale.
 3. Reuniunile Consiliului Director pot fi convocate ori de cate ori este necesar de catre oricare dintre membrii Consiliului sau de Adunarea Generala la cererea scrisa a oricaruia dintre membrii acestora cu instiintare prealabila de cel putin 10 zile si se vor tine in locul sau in modalitatea concreta determinate de Consiliu sau de Adunarea Generala sau in conditiile specificate in convocare.
 4. Sedinta Consiliului Director este legal intrunita in prezenta a minimum 7 din numarul membrilor Consiliului Director. Deciziile Consiliului Director se adopta cu majoritate simpla. Deciziile se inscriu intr-un proces–verbal de sedinta de catre un secretar desemnat de Consiliul Director, iar procesul verbal va fi semnat de catre secretar si membrii Consiliului Director prezenti.
 5. O hotarare in scris semnata de toti membrii Consiliului Director va avea aceeasi valabilitate si aceleasi efecte ca si cand ar fi fost adoptata intr-o sedinta a Consiliului Director, convocata si tinuta statutar.
 6. Pentru exercitarea votului membrii Consiliului Director vor putea delegaorice persoana care sa le reprezinte interesele, desemnata de reprezentantul legal al fiecaruia dintre membrii sau de catre persoana fizica membra a Consiliului, dupa caz;
 7. Votul membrilor poate fi in mod valabil exprimat si prin corespondenta.

Cenzorul

Adunarea Generala va numi Cenzorul, al carui mandat are aceeasi durata cu mandatul Consiliului Director. Cenzorul in exercitarea competentei sale, exercita urmatoarele atributii:

Verificarea modul in care este administrat patrimoniul Societatii;

Intocmirea de rapoarte si prezentarea acestora Adunarii Generale;

Posibilitatea de a participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

Indeplinirea oricaror altor atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

CAPITOLUL VII

Resurse financiare

 1. Fondurile SRED se constituie in lei si in valuta din urmatoarele surse: cotizatiile anuale ale fiecarui membru; taxa de participare pentru reclame; publicatii periodice;subventii, donatii, sponsorizari; cota parte din bugetul manifestatiilor stiintifice; taxe anuale pe cursuri, simpozioane, congrese.

CAPITOLUL VIII

 1. Sediul SRED este in Bucuresti, Sos. Fundeni, nr. 258, Cod Postal 72437, Romania, Institutul Clinic Fundeni Centrul de Gastroenterologie si Hepatologie.